ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ

1
3
2

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

5
4
6

ಉಪಕರಣ

6
3
1
4
2
5